2024 July 20 - شنبه 30 تير 1403
اجتهاد در مقابل نصّ (ترجمه فارسي كتاب النص و الاجتهاد)
کد مطلب: ٦٣٦٣ تاریخ انتشار: ٢٥ اسفند ١٣٨٧ تعداد بازدید: 22129
کتابخانه » عمومي
اجتهاد در مقابل نصّ (ترجمه فارسي كتاب النص و الاجتهاد)

تأليف : آيت الله سید عبدالحسين شرف الدين عاملى

فهرست مطالب


مقدمه مؤ لّف
نصّ و اجتهاد به قلم صدرالدين شرف الدين
پرتويي از زندگاني مؤ لّف كتاب
ولادت و خاندان او:
آموزش و پرورش وي :
بازگشت به لبنان :
سفر به مصر:
جهاد وطني او:
تبحّر وي در حديث :
نامه هاي تاريخي ، نثر، خطابه ، و شعر وي :
ملكات فاضله او:
تأ ليفات وي :
تأ ليفاتي كه از دست رفته است
مؤ سّسات خيريّه :
زيارت ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - در عراق و ايران :
وفات او:
مقدّمه آقاي سيد محمد تقي حكيم

فصل اوّل : اجتهادات ابوبكر و اتباع وي در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت پيامبر(ص )


1 - ماجراي روز سقيفه
2 - عمر با سفارش ابوبكر خليفه مي شود!
3 - فرماندهي زيد بن حارثه
4 - تخلّف از پيوستن به سپاه اسامه
5 - اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
6 - اسقاط ((سهم ذي القربي ))
7 - پيغمبران هم از خود ارث مي گذارند
8 - فدك ، مِلك دختر پيغمبر غصب شد
9 - آزردن يادگار رسول خدا - صلّي اللّه عليه وآله -
10 - سرپيچي از فرمان پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
11 - سرپيچي مجدد از فرمان پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -!
تذكار:
خوارج چه كساني بودند؟
12 - جنگ با كساني كه از پرداخت زكات به ابوبكر كوتاهي ورزيدند
13 - كشته شدن مالك بن نويره به امر خالدبن وليد و بي اعتنايي ابوبكر نسبتبه آن
مالك كيست ؟
جرم مالك بن نويره و خودداري او از پرداخت زكات به ابوبكر
رفتن خالد به ((بطاح ))
قتل مالك و گروهي از قوم او
قيام ابوقتاده انصاري و عمر خطّاب بر ضدّ خالد و رفتار او
عجب ! چه عجبي !
توضيحي درباره رأ ي ابوبكر
گوشه اي از انصاف
آخرين سخن درباره مالك
14 - منع از نوشتن احاديث پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
15 - تصديق مشركين از سوي ابوبكر و عمر!

فصل دوم : اجتهادات عمر و اتباع وي در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )


16 - گستاخي نسبت به رسول خدا ص و جلوگيري از نوشتن منشور ابدي آن حضرت
مدافعان عمر چه گفته اند؟!
پاسخ ما:
اعجاب رئيس ((الازهر)) از آنچه ما گفتيم
17 - اعتراض به صلح حديبيه
سخت گيري قريش و حكمت پيامبر - صلّي اللّه عليه وآله -
هراس مشركان و تقاضاي صلح از پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
ناراحتي عمر از شروط صلح
تصويب پيمان صلح
نتايج صلح حديبيه :
بازگشت پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - به مدينه
وعده پيامبر به رهايي مستضعفين
18 - اعتراض به نماز بر عبداللّه أ بي منافق
19 - اعتراض به نماز بر يكي از مؤ منين
20 - اعتراض به گفتار پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - كه خداپرستان بهشتيهستند
21 - نهي از حجّ تمتّع !
كيفيّت حجّ تمتّع
توضيحي درباره حجّ تمتّع
22 - نهي از متعه زنان
23 - بدعت در اذان صبح !
24 - بدعت عمر در اذان و اقامه !
تذكر:
25 - طلاق سوم (و آنچه عمر بعد از آن پديد آورد )
26 - نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
27 - چهار تكبير در نماز بر اموات
28 - شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
30 - ارث جدّ با وجود برادر و فتواي عمر در اين باره
31 - سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
32 - قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
33 - ارث بردن دايي از خواهرزاده
34 - عده زن باردار بعد از مرگ همسر
35 - ازدواج با زني كه شوهرش مفقود شده
36 - فروش كنيزان بچه دار
37 - تيمّم در صورت نبودن آب (براي نماز و غيره واجب است )
38 - منع از خواندن دو ركعت نماز مستحبي بعد از نماز عصر
39 - جابجا نمودن مقام ابراهيم
40 - ممانعت از گريستن بر اموات
41 - تصديق حاطب بن ابي بلتعه (ونهي پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - ازبدگويي به وي )
42 - گستاخي نسبت به فرمان پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
43 - خشم پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - نسبت به عمر
44 - سرپيچي عمر از دستور پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
45 - احكام روزه در آغاز اسلام
46 - شراب و حرمت آن
47 - نهي رسول خدا - صلّي اللّه عليه وآله - از قتل عباس و بني هاشم
48 - اخذ فديه از اسيران بدر و مخالفت عمر با آن !
مقتولين جنگ بدر
49 - كشتن اسيران جنگ حنين
50 - فرار از جنگ
51 - نهي پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - از پاسخ دادن به ابوسفيان
52 - تجسّس عمر
53 - بدعت عمر در تعيين مهر براي زنان !
54 - تبديل و تغيير حد شرعي توسط عمر!
55 - عمر و اخذ ديه نامشروع !
56 - اقامه حد زنايي كه ثابت نشد
57 - تعطيل حد زنا بر مغيرة بن شعبه !
58 - شدت عمل نسبت به جبلة بن ايهم
59 - خشونت نسبت به ابوهريره
60 - سختگيري نسبت به سعد وقّاص
61 - سرسختي نسبت به خالد بن وليد
62 - تبعيد ضبيع تميمي ومضروب ساختن او
63 - تبعيد نصر بن حجّاج
64 - تجاوز عمر از حد شرعي نسبت به پسرش
65 - قطع درخت حديبيه
66 - شكايت امّ هاني از عمر
67 - روز نجوي
68 - مسامحه عمر نسبت به معاويه
69 - صدور اوامري كه مخالف شرع بود (و انصراف عمر بعد از پي بردن به فسادآن )
70 - دستور تشكيل شورا
تركيب اعضاي شورا
آثار سوء شوراي عمر
نظر مؤ لّف درباره شورا

فصل سوم : اجتهادات عثمان و اتباع وي در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )


71 - بذل و بخشش عثمان به خويشان خود
72 - نماز عثمان در سفر

فصل چهارم : اجتهادات عايشه و اتباع وي در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )73 - نماز عايشه در سفر
74 - ازدواج رسول خدا - صلّي اللّه عليه وآله - با اسماء جونيه
75 - تهمت عايشه به ماريه ام المؤ منين
76 - روز مغافير
77 - تباني حفصه و عايشه بر ضدّ پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
78 - تكليف حفصه و عايشه به توبه كردن
79 - توجه به يك نكته مهم
80 - پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله - و عقد شراف ، خواهر دحيه كلبي
81 - اعتراض به شكايت پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
82 - گستاخي عايشه نسبت به پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
83 - نكوهش از عثمان و امر به قتل وي
84 - احاديث عايشه از رسول خدا - صلّي اللّه عليه وآله -
تذكرات مؤ لف پيرامون حديث بعثت
85 - شورش عايشه بر ضدّ اميرالمؤ منين - عليه السّلام -
جنگ جمل
جايگاه ام سلمه در برابر فتنه عايشه
حفصه و دعوت عايشه از وي
مالك اشتر و عايشه
عايشه ، رهبر شورش
عايشه از مكه روانه بصره مي شود
آب حوأ ب
گفتگوي ابوالا سود دُئِلي با عايشه ، طلحه و زبير
عايشه و زيد بن صوحان
جارية بن قدامه سعدي و عايشه
جواني از بني سعد طلحه و زبير را نكوهش مي كند
جواني از قبيله جهينه و محمدبن طلحه
احنف بن قيس و عايشه
عبداللّه بن حكيم تميمي و طلحه
دانايي از بني جشم اهل بصره را پند مي دهد
خطابه عايشه براي مردم بصره
صف آرايي دو فرقه براي جنگ
برخورد حكيم بن جبله با شورشيان
رسيدن علي - عليه السّلام - به بصره و برخورد دو لشكر
عايشه به جنگ چه كسي رفت ؟
عايشه چه مي انديشيد؟!
عايشه و امام مجتبي - عليه السّلام -


فصل پنجم : اجتهادات خالد بن وليد در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )


86 - سرپيچي خالد از فرمان پيغمبر - صلّي اللّه عليه وآله -
87 - كشتار خالد در قبيله بني جذيمه


فصل ششم : اجتهادات معاوية بن ابي سفيان درمقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )88 - معاويه و الحاق ((زياد)) به ابوسفيان !
89 - معاويه يزيد را وليعهد خود مي كند
90 - مظالم معاويه در يمن
91 - كشتن بندگان شايسته خدا
92 - اعمال معاويه و عمّال وي
93 - دشمني معاويه با علي - عليه السّلام -
94 - گستاخي معاويه نسبت به اهل بيت - عليهم السّلام -
95 - جنگ معاويه با علي - عليه السّلام -
96 - معاويه وجعل حديث در نكوهش علي - عليه السّلام -
97 - خيانت معاويه نسبت به امام حسن - عليه السّلام -

فصل هفتم : اجتهادات علماي اهل تسنّن در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوي (ص )98 - آيا تمام صحابه عادل بوده اند؟!
99 - روي برتافتن اهل تسنّن از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - (دراصول و فروع )
100 - دعوت به صفا و برادريماجراي غدير خم
گفتار رئيس الا زهر مصر
پاسخ ماShare
1 | سيد حسين | | ١٢:٠٠ - ٢٥ اسفند ١٣٨٧ |
با تشكر از تلاشهاي بي وقفه مسولان محترم موسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج) و تبريك به مناسبت ميلاد خير خلق الله خاتم الانبيا و افضل المرسلين فخر العرب و العجم حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم .

آنچه كه در اين مقاله تحت عنوان تعطيلي حد بر مغيره بن شعبه توسط عمر بن خطاب آورده شده است در كتاب احتجاج نوشته طبرسي نيز آمده شده و در آن امام حسن مجتبي عليه السلام خطاب به مغيره بن شعبه فرموده است : تو همان كسي هستي كه زنا كرده بودي و عمر ناسزاوارانه حد را بر تو تعطيل كرد و به خاطر تعطيلي اين حد بايد در نزد خداوند پاسخگو باشد . معمولا علماي اهل سنت كه جمود و تعصب آنها را كور و كر كرده بدون توجه به اين حقايق متعصبانه اين اعمال را توجيه كرده و براي آنها دليل تراشي مي كنند .
با توجه به اينكه علماي اهل سنت خطبه شقشقيه را غير منتسب به حضرت علي عليه السلام و از ابداعات شيعي قلمداد مي كنند خواهشمند است مفاله اي در اين خصوص منتشر شود تا راه بر هرگونه سو تعبير و غرض ورزي مخالفان شيعه بسته شود .

در پناه حضرت ولي عصر موفق و مويد باشيد .
2 | رضانور | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٢٦ اسفند ١٣٨٧ |
انسان عاقل كه يك طرفه به قاضي نميرود.در جواب اين كتاب نيز كتابي نوشته شده باعنوان کشف دروغها و فريبهاي نگارنده«المراجعات» نويسنده: عبد الله بن عبشان الغامدي در سايت هاي وهابي ميشود آنرا مطالعه كرد.

پاسخ:
با سلام
ما نيز با نظر شما موافقيم و به شما توصيه مي كنيم كه هر دو كتاب را و نيز كتاب تشييد المراجعات را بخوانيد ،‌تا ادله شيعه و آنچه اهل سنت به عنوان پاسخ مطرح مي كنند به خوبي مشخص شود ؛ زيرا پاسخ هاي داده شده در اين كتاب خود بيانگر حقانيت شيعه است .همانطور كه در سايت در ساير نظر هاي مشابه به اين مطلب اشاره كرده ايم
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
3 | ميثم | | ١٢:٠٠ - ٢٦ اسفند ١٣٨٧ |
برادران عزيز موسسه سلام کتاب المراجعات ، کتابي است ارزشمند و انکار ارزشمندي اين اثر دروغيست اشکار. متاسفانه کتابي نوشته شده بود به عنوان پاسخهاي کوبنده به کتاب مراجعات (البته من منظور از کوبندگي را در سراسر کتاب پيدا نکردم) ؛ در اين کتاب عينا از کلام ابن تيميه استفاده شده است و تنها عرضه نويسنده کپي کردن افکار ابن تيميه بوده است. در ابتداي کتاب چند نکته اورده شده است که جواب ندادن به انها سزاوار نيست ، و من اميدوارم شما جواب اين توهمات را بدهيد : 1 – چرا اين کتاب بعد از گذشت (25) سال از وفات شيخ الأزهر توسط مؤلف نشر يافته است. 2 - برخي از مهمترين شواهد شيعه شدن شيخ الازهر را بيان فرماييد. با تشکر در پناه حق

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
آية الله ميلاني در كتاب تشييد المراجعات به تمامي اين شبهات پاسخ داده اند ؛ يكي از شواهد كلام علماي اهل سنت در مورد اين كتاب است ؛ عمر رضا كحالة صاحب معجم المولفين صريحا مي گويد اين كتاب ، نامه هايي است كه شيخ سليم البشري براي مرحوم شرف الدين فرستاده و ايشان نيز پاسخ گفته اند .
خود مرحوم شرف الدين در ابتداي كتاب ، اشاره اي تلميحي به فشاري كه در چند سال تاخير ، بر نويسندگان نامه ها وارد شده است ، اشاره مي كند ؛ و طبيعتا اين فشار از طرف اهل سنت بر جانب سني وارد شده است ؛ زيرا از جانب شيعه دليلي براي منع از نشر اين كتاب وجود ندارد .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
4 | حميد رابعي | Iran - Ahvaz | ١٢:٠٠ - ٢٦ اسفند ١٣٨٧ |
اجر شما با مولود اين روز حضرت رسول اكرم و حضرت امام جعفر صادق عليهم السلام يادم هست كتاب المراجعات يكي از كتابهاي ارزشمندي بوده است كه دكتر تيجاني با مطالعه آن مذهب بر حق تشيع را انتخاب نمودند و خود باعث هدايت صدها هزار انسان ديگر شدند اين كارهاي شما مطمئنا اجر بي حساب دارد
5 | mohammad | Spain - Madrid | ١٢:٠٠ - ٢٦ اسفند ١٣٨٧ |
با تشكر از زحمات بي دريغ شما. تمام كارهايتان مورد استفاده مي باشد ؛ مخصوصا براي ما كه در آمريكا هستيم . ترجمه اين كتاب و ترجمه مناظره آية الله حسيني قزويني خيلي عالي بود . منتظر كارهاي خوب بيشترتان هستيم . با اطلاع هستيد كه سايت هاي ضد شيعه خيلي فعال و كاملتر با كتاب هايي فراوان حتي زبان فارسي مشغول به فعاليت هستند . ان شاء الله به كمك دوستان و برادران دلسوز و مومن اين سايت را هرچه بهتر و با محتواتر كنيد و حد اقل به زبان انگليسي هم داشته باشيم مي خواستم بگم كه از رويه مناظره آية الله حسيني قزويني خيلي راضي هستيم و بيشتر از هر كسي ديگر اخلاق ، علم و رويه عملي بحث با آدرس دهي دقيق خيلي اثر گذاشت ؛ دست علي به همراهتان ا.س
6 | ميثم | | ١٢:٠٠ - ٢٧ اسفند ١٣٨٧ |
بزرگواران عزيز موسسه سلام
از اينکه جواب نظر حقير را داديد ممنمون ميباشم.
و در جواب دوست عزيزمان ، سيد حسين (البته با اجازه از شما بزرگواران) :دوست عزيز اهل سنت بيشتر به خاطر وجود عکرمه در سند خطبه شقشقيه ، که شيعيان در کتاب هاي رجال و حديث شناسي خود ، «عكرمه» يکي از راويان خطبه شقشقيه را دروغگو ميخوانند ايراد ميگيرند .
اما جواب
عکرمه که در سند خطبه شقشقيه آمده ،همان عکرمه دروغگوست اما توجه به چند نکته لازم است : اول اينکه خطبه شقشقيه فقط از طريق عکرمه نقل نشده و اين خطبه از چند طريق ديگر هم نقل شده از جمله : محمد بن سلامه الشامي از زراره از امام باقر از پدرش از جدش علي بن ابيطالب 1- محمد بن سلامه از زراره از امام باقر ع از ابن عباس 2 - عطاءبن ابي رباح از ابن عباس 3 - مشابه اين مضمون در خطبه "الوسيله" از امام علي آمده است 4 - علاوه، اين خطبه را با اين سند علماي بزرگ اهل سنت روايت کرده اند و خود اين نشانه درست بودن آن است زيرا عکرمه طرفدار خلفا و مخالف اهل بيت بوده و چنين کسي سخني عليه خلفا نمي سازد و اين خطبه چون عليه خلفا است ،قطعا ساخته او نمي تواند باشد. خطبه شقشقيه با اينکه به شدت خلفا را رد کرده ، توسط اهل سنت نقل شده و هيچ کدام از سخن شناسان آنان در صحت آن ترديد نکرده اند. قاضي عبد الجبار معتزلي که از متعصبان اهل سنت و طرفدار شديد خلفا است ،وقتي اين خطبه را نقل مي کند ،بدون اين که در صحت آن تشکيک کند ،به توجيه آن مي پردازد با اين که اگر راه داشت با تشکيک در سند آن، زحمت توجيه را از سر خود بر مي داشت. و ابن ابي الحديد نيز در جواب عده اي ديگر که خطبه را ساخته سيد رضي ميدانند از ابن خشاب از علماي بزرگ اهل سنت نقل مي کند که در جواب ساختگي بودن خطبه شقشقيه گفت:رضي و غير رضي را با اين سبک و اين نحوه سخن گفتن چه کار؟ما نوشته هاي رضي را ديده ايم .من اين خطبه را در کتاب هايي که قبل از تولد رضي نوشته شده اند ، ديده ام و اين خطبه کلام خالص علي است و هيچ ناخالصي در آن نيست. ابن ابي الحديد پس از نقل کلام ابن خشاب گويد: من بيشتر اين خطبه را در نوشته هاي استادم ابوالقاسم بلخي بغدادي از بزرگان معتزله ديده ام که قبل از تولد رضي زندگي مي کرد و همچنين در کتاب ابن قبه رازي
براي اشنايي با برخي از شبهات مربوط به نهج البلاغه و جواب انها ميتوانيد به پست زير مراجعه فرماييد :
http://shiaanswering.blogfa.com/post-21.aspx
در پناه حق
7 | مهدي مرتضوي | | ١٢:٠٠ - ٣٠ اسفند ١٣٨٧ |
با سلام و تبريک سال نو باستاني و آرزوي سلامتي و طول عمر براي شما عزيزان اگر ممکن است آدرس فايل PDF ترجمه فارسي کتاب النص و الاجتهاد را اعلام کنيد. با تشکر

پاسخ:
با سلام
فعلا در شرايط فعلي امکان ارائه فايل pdf نمي باشد، انشاءالله در آتيه ، لينک آن را در پايين فهرست کتاب قرارخواهيم داد
موفق و مؤيد باشيد
معاونت اطلاع رساني

8 | mojtaba | | ١٢:٠٠ - ١٢ فروردين ١٣٨٨ |
سلام
دانلود ترجمه فارسي کتاب المراجعات
http://www.archive.org/download/al_morajeat/al_morajeat.pdf
9 | پايگاه دانلود تشيع ايرانشهر | | ١٢:٠٠ - ١٧ شهریور ١٣٨٨ |
با سلام
كتاب اجتعاد در برابر نص (فارسي) را براي موبايل با فرمت جاوا آماده كرده ايم ميتوانيد استفاده كنيد.
لينك:
http://www.4shared.com/file/131095885/67080578/ejtehad_dar_barabare_nas.html
10 | مهرداد | Iran - Tehran | ٠٥:٠٠ - ٠٧ تير ١٣٨٩ |
سلام خدا سلامتي به هممون بدهد تا كسب و نشر عقائد مذهبمون را بكنيم
منم يه وبلاگ كوچولويي دارم هر بزرگواري اومد قدمش روي چشم
يا علي
www.aleyasinjoneiran.blogfa.com
11 | سيد عبدالرحمن حسيني | United Arab Emirates - Dubai | ١١:٤١ - ٠٩ بهمن ١٣٩٠ |
سلام عليكم .
خدا به همتون جزاي خير بدهد . انشاء الله عاقبت به خير باشيد . مي خواستم بدونم اين مطالب رو به زبان هاي ديگه مثل عربي ، تاجيكي ، اردو ، انگليسي و ... هم در سايتي مجزا قرار مي دهيد ؟ اگر چنين كنيد كه بسيار كار شايسته اي انجام داده ايد .
12 | حامد مقري | | ٢٠:٤٥ - ١٧ بهمن ١٣٩٠ |
با سلام خدمت شما بزرگواران مي خواستم اگر ممكن است چند منبع از كتب شيعه وسني به من معرفي كنيد تا من معني اجتهاد از ديدگاه فرقين را بفهمم چون مثل اينكه بين اهل سسنت وشيعه در مورد معناي اجتهاد اختلاف است . كتاب ها هر چه باشد دسترسي دارم . از كتب درسي حوزه بايد به چه كتابي مراجعه كنم ؟ با تشكر

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

در اين زمينه مي‌توانيد به كتاب «النص والاجتهاد» مرحوم شرف الدين مراجعه كنيد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

13 | سيد غلام رضا رضوي | | ١٩:٣٢ - ٠٦ اسفند ١٣٩٢ |
دوست عزيز
سلام عليکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
از اينکہ بندہ را راہنمائي کردي و جواب سوال مرا داديد خيلي ممنون مي شوم بندہ ہميشہ پا اہل سنت صحبت مي کنم ولي چون کتاب زيادي ندارم لذا مجبور مي شوم کہ از شما کمک بگيرم و اين کہ شما سريع مرا کمک مي کني خيلي ممنونم
خدا وند شما رو توفيق بيشتري بدہد
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها