2024 July 13 - شنبه 23 تير 1403
نقد كتاب اصول مذهب شيعه (ترجمه فارسی نقد كتاب «اصول المذهب الشيعة» جلد اول)
کد مطلب: ٦٣٥٨ تاریخ انتشار: ١٣ آبان ١٣٨٨ تعداد بازدید: 21432
کتابخانه » عمومي
نقد كتاب اصول مذهب شيعه (ترجمه فارسی نقد كتاب «اصول المذهب الشيعة» جلد اول)

نویسنده: دکتر سیدمحمد حسینی قزوینی

ترجمه جلد اول نقد كتاب اصول مذهب شيعه

مقدمه:

مروري بر محتواي كتاب اصول مذهب شيعه

نقد روش و اسلوب قفاري

شاخصه هاي كتاب قفاري

انگيزه ها و اهداف مصنف در تأليف كتاب

روش به كار گرفته از سوي قفاري در كتاب

عدم پاي بندي قفاري به موارد شرط شده از سوي خود

شواهدي بر عدم پاي بندي قفاري به اسلوب مورد ادعاي خويش

اتهام و افترا به شيعه

روش قفاري در بريدن و گزينش بخشي از احاديث

خيانت در امانت، به هنگام نقل روايات شيعه

ناآگاهي قفاري به مباني و بديهيات مذهب شيعه

تناقض گويي هاي قفاري

خروج قفاري از ادبيات گفتمان علمي

هدف ما از پاسخگويي به اين كتاب

روش ما در پاسخ به شبهات قفاري

روند و سير تحقيق

تقدير و سپاس

بخش اول: شبهاتي پيرامون اعتقاد شيعه به سنّت نبوي

شبهه اول: «سنت نبوي نزد شيعه با سنت نبوي نزد ساير مسلمانان متفاوت است»

دلايل شيعه براي رو آوردن به اهل بيت براي دست يابي به سنت نبوي

خواستگاه سبب اول

خواستگاه سبب دوم در روي آوردن شيعه به اهل بيت

شبهه دوّم: «سخن امام، همان سخن خدا و رسول است»

پاسخ:

شبهه سوّم: «علم ائمه از طريق الهام و وحي حاصل مي گردد»

اتهام به شيعه در اعتقاد به دريافت علوم اهل بيت از طريق وحي الاهي:

پاسخ:

شبهه چهارم: «ارواح امامان، هر شب جمعه به عرش رفته و طواف مي كنند»

بيان شبهه:

پاسخ به شبهه :

شبهه پنجم: «خداوند سبحان با علي عليه السلام نجوا كرده و به او وحي مي نمايد»

پاسخ:

شبهه ششم:«جبريل وحي را بر علي عليه السلام املا كرده است»

پاسخ:

شبهه هفتم: «ادعاي شيعه در عطاي هدايا از سوي خداوند به علي عليه السلام»

پاسخ :

شبهه هشتم:«شيعه معتقد است كه ائمه اعمال بندگان را مي بيند»

پاسخ:

شبهه نهم:«عدم انقطاع وحي نزد شيعه»

پاسخ:

شبهه دهم: «امامان شيعه هر زمان كه بخواهند به آنان وحي مي شود»

بخش دوم: شبهاتي پيرامون عقيده شيعه در رابطه با امامت

مقدمه اي پيرامون امامت

مفهوم امامت

معناي لغوي امامت:

معناي اصطلاحي امامت:

انتخاب امام، حقيقتي قرآني:

نياز امامت به انتخاب الاهي:

دلايلي بر انتخاب اهل بيت عليهم السلام از سوي خداوند:

امامت عهدي الاهي:

امامت الاهي بالاترين مرتبه نبوت:

عدم اختصاص اصطلاح ائمه، به ائمه اهل بيت عليهم السلام:

ضرورت امامت:

امامت و هدايت:

امامت نزد اهل سنت:

شبهه يازدهم: «مفهوم امامت نزد شيعه از اختراعات ابن سبأ»

مقدمه :امامت مفهومي قرآني

ابن سبأ بين توهم و واقعيت:

اختلاف شديد پيرامون شخصيت ابن سبأ

گروه اول :گروهي معتقد به اصل وجود ابن سبأ و نقش مهم وي:

مناقشه در نظر گروه اول

اول: نقش سيف بن عمر در پررنگ نمودن شخصيت ابن سبأ:

دوم: لازمه اين نظر خدشه به عدالت صحابه و مرجعيت علمي آنان:

تشويق ابن سبأ به قتل عثمان:

سوم: اختلاف نظر شديد پيرامون شخصيت ابن سبأ:

1ـ اختلاف نظر در محل تولد و زندگي ابن سبأ:

2ـ اختلاف نظر در شخصيت ابن سبأ:

3ـ اختلاف نظر در زمان آغاز فعاليت هاي فكري ابن سبأ:

4ـ اختلاف نظر در اعتقادات ابن سبأ:

5ـ اختلاف نظر در زمان اسلام آوردن ابن سبأ:

تناقضي ديگر:

گروه دوم

گروهي كه منكر وجود شخصي به نام ابن سبأ مي باشند:

منكران شخصيت عبد الله بن سبأ از علماي شيعه:

منكران شخصيت عبد الله بن سبأ از علماي اهل سنت:

مناقشه در نظر گروه دوم:

گروه سوم

علمايي كه نه منكر اصل وجود او، بلكه منكر نقش پررنگ اويند:

نظر صحيح از ميان نظرات سه گانه:

انگيزه هاي پررنگ نمودن نقش ابن سبأ

ابن سبأ از منظر شيعه

عبد الله بن سبأ در روايات شيعه:

ابن سبأ در كتاب ها و مقالات فرقه ها:

ابن سبأ از منظر علماي رجال:

شبهه دوازدهم: «ابن سبأ اول قائل به امامت و وصايت علي عليه السلام»

پاسخ: وصيت به امامت، بزرگ تر از آن است كه اختراع ابن سبأ باشد

وصي و وصيت در احاديث رسول خدا صلّي الله عليه وآله:

وصيت پيامبر اكرم در احاديث دار (يوم الانذار):

روايت اول:

بررسي سند روايت:

روايت دوم:

بررسي سند روايت:

روايت سوم:

روايت وصيي علي: (وصي من علي بن ابي طالب است)

بررسي سند روايت:

روايت اتخذت علياً وصياً (علي را به وصايت برگزيدم):

بررسي سند روايت:

روايت علي وصيي ووارثي (علي وصي و وارث من است):

بررسي سند روايت:

شهرت حديث وصيت بين صحابه و ديگران:

وصيّ از زبان اهل بيت پيامبر:

وصيّ در كتاب هاي لغت:

وصيّ در شعر اسلامي

وصيّ در اشعار حسان بن ثابت

وصيّ در كلمات برخي شعراي قريش

وصيّ در كلمات فضل بن عباس:

وصيّ در عبارات شاعر انصار نعمان بن عجلان:

وصيّ در كلمات مغيره بن حارث:

وصيّ در شعر سيّد حميري:

وصيّ در سخنان مأمون:

وصيّ در شعر ها و رجز هاي جنگ جمل، صفين و غيره:

حديث وصيت و انواع حذف و تحريف:

وصيّ و نزول آيه انذار

حذف كلمه وصيّ و وصيت:

تفسير معناي وصيّ:

شبهه سيزدهم: «كتمان نمودن مبدأ امامت و سرّي بودن آن نزد شيعه»

بيان شبهه

نكات اساسي شبهه

پاسخ:

امامت امري واضح و صريح در دين اسلام

تفسير روايات دالّ بر لزوم كتمان امر امامت:

تفسير روايت: «ولاية الله أسرها إلي جبرائيل»

تفسير روايت: «ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا»

تفسير روايت: «إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق»

تفسيرحديث: «ما زال سرّنا مكتوماً حتي صار في يد ولد كيسان»

تشكيك قفاري در تعداد امامان شيعه:

رواياتي در اسامي همه ائمه عليهم السلام:

شبهه چهاردهم: «حصر ائمه نزد شيعه به عدد معين منطقي نيست»

بيان شبهه:

پاسخ:

تاييد شارع مقدس نسبت به فرضيه امكان حصر تعداد ائمه

عدم محذور عقلي در حصر ائمه:

كفايت اين تعداد از امام براي رساندن خلق به سوي كمال:

شبهه پانزدهم: «اضطرار شيعه بر قول به نيابت مجتهد»

پاسخ:

عدم اضطرار شيعه به خروج از حصر تعداد ائمه

حدود نيابت فقيه و برپايي دولت اسلامي:

شبهه شانزدهم: «ائمه شيعه سيزده نفرند و نه دوازده نفر!»

نكات اساسي شبهه:

پاسخ:

اعتقاد به دوازده امام بودن ائمه از بديهيات اعتقادي شيعه

تصريح علماي اهل سنت به دوازده امام بودن ائمه شيعه:

ادعاي قفاري در صحيح بودن تمام روايات كافي:

برداشت سيزده تن بودن امامان شيعه از روايات كليني:

رواياتي از مرحوم كليني كه در آنها تصحيف رخ داده است:

روايت اول: (إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي رز الأرض)

ضعف سند روايت به سبب وجود ابوالجارود:

شرح متن روايت:

كتاب هايي كه روايت اول را بدون تصحيف آورده اند:

روايت دوم: (إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدي من ذرية نبيها)

ضعف سند روايت به سبب مجهول بودن ابراهيم بن ابي يحيي:

شرح متن روايت دوم:

كتاب هايي كه روايت دوم را بدون تصحيف آورده اند:

روايت سوم: (الأوصياء من ولد فاطمة اثنا عشر آخرهم القائم)

ضعف سند روايت به سبب وجود ابو الجارود:

شرح متن روايت:

كتاب هايي كه روايت سوم را بدون تصحيف آورده اند:

روايت چهارم: (الاثنا عشر الإمام... من ولد رسول الله وولد علي)

ضعف سند روايت به سبب وجود علي بن سماعه:

شرح متن روايت:

كتاب هايي كه روايت چهارم را بدون تصحيف آورده اند:

روايت پنجم: (من ولدي اثنا عشر نقيبا)

ضعف سند روايت به سبب وجود ابو الجارود:

شرح متن روايت:

كتاب هايي كه روايت پنجم را بدون تصحيف آورده اند:

ائمه «دوازده گانه» در روايات كافي

روايات فراواني بر دوازده امام بودن ائمه:

نتيجه:

شبهه هفدهم:«روايت شيعه بر سيزده امامي بودن»

پاسخ:

شيعه هرگز چنين ادعايي نداشته است

ائمه سيزده گانه در كتاب سُلَيم بن قيس:

فرقه اي از شيعه ادّعاي تواتر در سيزده امامي بودن ائمه ندارد:

بخش سوم: شبهاتي پيرامون دلايل قرآني امامت

شبهه هيجدهم: «شيعه به جاي استدلال به آيه ولايت استدلال به روايت مي كند»

بيان شبهه:

پاسخ :

مقدمه :

دخالت سبب نزول در فهم آيات قرآن:

كمك گرفتن علماي اهل سنت از شأن نزول ها در استدلالات قرآني:

اعتراضاتي بر آيه ولايت

اعتراض اول: دروغ شيعه در وجود اجماع علماي اهل سنت در آيه ولايت:

پاسخ:

اجماع مفسران بر نزول آيه ولايت در شأن امير المؤمنين عليه السلام:

شبهه نوزدهم:

«اجماع اهل سنت بر عدم نزول آيه ولايت در شأن ا ميرالمؤمنين»

پاسخ:

علماي اهل سنت چنين اجماعي را تكذيب مي كنند

سند هاي معتبر در نزول آيه ولايت در شأن امام علي عليه السلام:

روايت ابن ابي حاتم از سلمه بن كهيل:

روايت ابن ابي حاتم از عتبه بن ابي حكيم:

روايت ابن جرير طبري از عتبه بن ابي حكيم:

روايت حاكم نيشابوري از امير المؤمنين عليه السلام:

ابن كثير تمام روايات صدقه با انگشتري را تكذيب مي كند:

پاسخ:

ابن كثير همه روايات را تضعيف نكرده است

اعتراض دوم: متضرر شدن شيعه در استدلال به آيه ولايت:

بيان شبهه:

پاسخ:

امامت مقامي الاهي و نيابتي عام براي نبوت در هر زمان:

تقريب اول:

عدم توانايي معارضه مفهوم آيه با منطوق آيه:

تقريب دوم:

حصر اضافي مستلزم لغويت و عدم انحصار حصر در حصر اضافي

تقريب سوم:

امامت ائمه در طول امامت امير المؤمنين و نه در عرض آن:

اعتراض سوم: عدم اختصاص آيه ولايت به علي بن ابي طالب

پاسخ:

استحباب صدقه در نماز

اعتراض چهارم: اگر آيه در شأن علي نازل مي شد، اوصاف معروف او بيان مي شد

پاسخ:

وصف حالي كه با قابليت انطباق بيشتر از وصف نعتي

وصف حال بليغ تر و آشكارتر از وصف نعتي:

سنت نبوي بيان و تمييز آيه شريفه:

ادامه كلام قفاري:

اعتراض پنجم: با فقير بودن علي ابن ابي طالب زكات چگونه ممكن بوده است؟!

بيان شبهه:

پاسخ:

عدم اختصاص زكات به زكات واجب:

عدم امكان پرداخت انگشتر نقره به جاي زكات واجب:

اعتراض ششم: قرينه مقابله و سياق در آيه ولايت دال بر معناي نصرت نه ولايت

بيان شبهه:

بحثي در معناي ولايت

اشكال اول:

عدم وحدت سياق ميان آيه ولايت و آيات قبل:

اشكال دوم:

عدم دلالت آيه ولايت بر معناي نصرت با وجود وحدت سياق:

قرينه هاي مانع از ولايت به معناي نصرت

قرينه اول:

قرينه دوم:

قرينه سوم:

قرينه چهارم:

اعتراض هفتم: عدم دلالت لفظ «وليكم» بر معناي امارت

بيان شبهه:

پاسخ:

معناي ولي از نظر لغت وعرف: كسي كه حق تصرف دارد:

معناي ولايت خداوند متعال:

معناي ولايت رسول و ولايت مؤمنان:

اعتراض هشتم: وليّ به معناي محبت و نصرت، اسم براي وَلايت به فتح

بيان شبهه:

پاسخ:

وليّ در لغت و استعمال به معناي قرب و نزديكي خاص:

لينك فايل pdf :

https://www.valiasr-aj.com/lib/ghefari/ghefari.pdfShare
1 | محمد | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٤ آبان ١٣٨٨ |
يا سلام اينکه اين کتاب ترجمه است آيا دو جلد عربي در سايت موجود است؟اگر هست لينک آن را ارسال کنيد

پاسخ:
با سلام
خير دو جلد عربي آن در سايت موجود نيست و انشاءالله در آتيه نزديك چاپ خواهد شد
موفق و مؤيد باشيد
معاونت اطلاع رساني
2 | محمد | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ١٤ آبان ١٣٨٨ |
با سلام آيا اين کتاب را بصورت PDF نيز روي سايت قرار مي دهيد؟همچنين اين کتاب را آيا چاپ مي کنيد؟. سوال بعد اينکه اين کتاب چند جلد است؟

پاسخ:
سلام عليكم
1 - بله - لينك آن در انتهاي فهرست كتاب موجود است
http://www.valiasr-aj.com/lib/ghefari/ghefari.pdf
2 - بله - انشاءالله در آتيه نزديك چاپ خواهد شد (البته نسخه عربي آن در اولويت مي باشد)
3 - در حال حاضر 2 جلد كه تنها جلد اول آن فعلا ترجمه شده است
3 | عبد الله ترابي | Iran - Qom | ١٢:٠٠ - ٢١ آبان ١٣٨٨ |
با سلام و سپاس فراوان خواهشمنديم اين ترجمه را چاپ کرده تا بتوانيم در دسترس تعداد زيادي از علاقمندان در اين زمينه قرار دهيم.
4 | رستمي | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٢٩ آبان ١٣٨٨ |
سلام خسته نباشيد
انشاء الله مابقي هم چاپ شوند .تا حرف و حديثي باقي نماند هرچند اعتراض مي كنند اما اگر كمي در سايت گشت بزنند جواب سوالاتشان را پيدا مي كنند
بازم ممنون
5 | عليرضا | France - Paris | ١٢:٠٠ - ٣٠ آبان ١٣٨٨ |
با عرض سلام وتشكر از زحمات شما عزيزان بنده در آيه تطهير و اينكه آيا عصمت از آن ثابت مي شود و پاسخ به شبهات اين آيه ميخواستم اگر ميتوانيد حقير را رهنماي نمايد

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
در اين زمينه در آدرس ذيل بحث شده است :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=6806
البته بحث مفصلي نيز در دست اقدام است كه انشاء الله بر روي سايت قرار خواهد گرفت .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
6 | محمد قندهاري | Iran - Tehran | ١٢:٠٠ - ٠٣ بهمن ١٣٨٨ |
سلام با تشکر از قرار دادن کتاب بر روي سايتتان، درخواست مي کنم که به فايل PDF هم فهرست مطالب افزوده شود. و در صورت امکان براي درست کردن PDF هاي کتاب هاي سايت، از برنامه هايي مانند Adobe Acrobat يا PDF Factory استفاده کنيد تا تکست کتاب در فايل PDF باقي مانده و امکان جست و جو و کپي پيست هم فراهم شود. اگر اين تغيير اعمال شد، لطفا خبر دهيد. با تشکر
7 | رضا | United States - Reston | ١٣:٣٣ - ٠٤ خرداد ١٣٩٠ |
خدا پشت و پناهتان باشد انشالله.
8 | حسين رجبي | United Arab Emirates - Dubai | ٢٤:١٠ - ١٦ تير ١٣٩٠ |
باسلام و تشكر فراوان از مترجم محترم جناب آقاي دكتر سيد محمد حسيني قزويني و مسولين بصير اين سايت مفيد، آيا متن كامل عربي را مي توان از همين سايت تهيه كرد؟ و آيا دو جلد ديگر هم نقد و ترجمه شده است؟ باسپاس

پاسخ:

بله (متن عربي هر دو جلد موجود است)

لينک دريافت فايل pdf جلد اول www.valiasr-aj.com/lib/ghefari/NaghdGhefari1.pdf

لينک دريافت فايل pdf جلد دوم www.valiasr-aj.com/lib/ghefari/NaghdGhefari2.pdf

خير جلد دوم هنوز ترجمه نشده است

موفق و مؤيد باشيد

معاونت اطلاع رساني

9 | مهدي آلبوطرفي | Iran - Khorramshahr | ١٤:١٧ - ٠٣ مرداد ١٣٩٠ |
با تشکر از زحمات شما. خواهشمند است که ترجمه جلدهاي ديگر لين کتاب هر چه سريعتر در سايت قرار گيرد
10 | امير توحيدي | Iran - Tehran | ١٠:١٦ - ١٧ بهمن ١٣٩٠ |
با عرض سلام و خسته نباشد
ترجمه انجام شده کار بسيار گرانبهايي است ولي لطفا فونت فارسي آن را اصلاح کنيد و ب نازنين بذاريد تا كيفيت نوشتار بهبود يابد
فونت فعلي اصلا مناسب نيت
11 | محسن | Iran - Shiraz | ٠٤:٤٧ - ٢٢ فروردين ١٣٩١ |
سلام عليکم . با عرض تسليت عرض مي کنم که اين ترجمه جلد دوم آماده شده است يا نه؟ از ترجمه جلد اول بسيار استفاده کرده و بهره مي برم حيف است از جلد دوم محروم باشيم. در ضمن عرض مي کنم که اگر مشکل تايپ

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
هنوز ترجمه نشده است ان شاء الله در آينده ترجمه خواهد شد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
12 | مهدي | Iran - Tehran | ١٢:٠٩ - ١٢ شهریور ١٣٩٣ |
سلام
لطفا عقب نمانيد
جلد سومشم من دار م شما هم بزاريد لطفا عربيش ها

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

سه جلد اين کتاب در سايت موجود است


موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
13 | سلمان | United States - Fremont | ٢١:٥٥ - ١٠ فروردين ١٣٩٤ |
واقعا این کتاب فوق العاده است فوق العاده .
خواهشا در ترجمه جلد دو و سه سرعت بیشتری بدهید بسیار واجب است

خدا استاد را برای ما حفظ کند...

ایا جلد های بعدی هم در راه است؟
خبر ها که دنبال می کردم استاد اشاره داشتن به خاطر مشکلات ادامه ندادن می خواستم بدانم مشکلات مالی برطرف شده یا نه.

خداخیرتان دهد.
14 | موسی | | ١٥:٢٢ - ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٤ |
سلام

تشکر از زحمات شما عزیزان

ببخشید این کتاب ترجمه را دانلود کردم حالا میخوام کتاب را باز کنم پسورد میخاد

میشه لطفا بنده را راهنمایی کنید ممنون میشم

موفق باشید

پاسخ:
با سلام
متن ترجمه کتاب به صورت html می باشد که با کلیک بر روی هر کدام از آیتم های فهرست می توان متن آن را مشاهده کرد
و همچنین فایل pdf انتهای فهرست نیز بدون پسورد می باشد
موفق و مؤید باشید
معاونت اطلاع رسانی
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)
15 | علی | United States - Fremont | ١٦:٥٢ - ٠١ مهر ١٣٩٤ |
سلام
یادم هست ایت الله قزوینی گله کرده بودند که به علت کمبود امکانات نتونستند جلد های بعد این کتاب رو بنویسند دل ما را به درد اورد که موضوعی به این مهمی کتابی به این مهمی به قول استاد مهمترین کتاب ضد شیعه در طول تاریخ است امکاناتی از طرف حکومت شیعه گذاشته نمیشه تا پاسخی در خورد به ان داده شود
ولی بعد از گذشت 6 سال از ترجمه جلد 1 این کتاب بنده از استاد گله دارم, و مدیون بنده هستید اگر گله من رو به استاد نرسونید.
استاد شما که گله کردید البته به حق, چرا خودتان بعد از گذشت 6 سال ما را از ترجمه 2 جلد بعدی کتابتان محروم کردید؟!
یعنی ترجمه این دو جلد به این اندازه سخت بود که مای شیعه که شما استاد ما هستید باید از خواندنش محروم باشیم؟! ایا امکان ان نیست که چندین نفر از شاگردان خود را به این کار بگذارید و ان را ترجمه کنند؟
خواهشا جلد های بعد این کتاب رو ترجمه بفرمایید که بسیار منتظریم.
خدا به استاد گرامی طول عمر با عزت دهد ان شا الله.
16 | هادی | Iran - Qazvin | ٢٠:١٩ - ١٧ بهمن ١٣٩٤ |
سلام
در کتاب نقد اصول مذهب شیعه استاد قزوینی درباره نزول ایه ولایت در شان امیرالمومنین علیه السلام چهار روایت اوردند,
روایت چهارم از حاكم نيشابوري از امير المؤمنين عليه السلام بیان شده
در باره یکی از راویان این حدیث بحث است
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب
استاد درباره توثیق ایشون از کتاب ثقات ابن حبان دلیل اوردند در کتاب امده:
عِيسَى بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عمر بن عَليّ بن أبي طَالب الْهَاشِمِي كنيته أَبُو بكر يروي عَن أَبِيه عَن جده روى عَنهُ يُوسُف بن رَاشد فِي حَدِيثه بعض الْمَنَاكِير
و در جای دیگه امده که ابن حبان در باره او گفته :
یروی عن ابائه اشیا الموضوعه
به نظر می رسه نمی توان این راوی رو توثیق کرد,
لطفا راهنمایی بفرمایید که استاد چگونه این راوی توثیق کرده اند و حدیث را تصحیح فرمودند.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
هر چند برخي اين شخص را منکر الحديث دانسته اند اما بايد توجه داشت که هر منکر الحديثي دليل بر ضعف راوي نيست اما صرف توثيق ابن حبان يک رواي را موجب وثاقت او و معتبر بودن روايت او ميشود و با توثيق يک روايت توسط ابن حبان و با تضعيفات ديگران، روايت حسن مي شود
برخي از علماي اهل سنت در خصوص توثيقات ابن حبان گفته‌اند که اگر يک راوي در بين علماي رجال ضعيف باشد اما ابن حبان او را توثيق کند، در اين صورت روايت« حسن» مي‌شود
شوکاني در ذيل يک روايتي که يکي از راويان آن تضعيف دارد، اما ابن حبان او را توثيق کرده است گويد:
قلنا ومع توثيق ابن حبان له فقد صار من قسم الحسن لا من قسم الضعيف
ما مي‌گوييم با توثيق ابن حبان آن راوي را، روايت از قسم حسن مي‌شود نه از قسم ضعيف
الشوكاني ،: محمد بن علي بن محمد (متوفاي 1250 )، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ، ج 1 ص 136، دار النشر : دار القلم - بيروت - لبنان - 1984 ، الطبعة : الأولى
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
17 | اثباتی | | ٠٨:٤٩ - ١٥ آبان ١٣٩٩ |
با سلام
خدا قوت
منتظر بقیه مجلدات هم هستیم.

   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها